Regulamin sklepu rudalama.pl

Dokonanie zakupu w sklepie internetowym rudalama.pl wymaga akceptacji poniższego regulaminu podczas zakładania Konta Klienta. Użytkownicy dokonujący zakupu bez rejestracji zobowiązani są do akceptacji regulaminu podczas procesu składania zamówienia, za pomocą zaznaczenia okienka z informacją: Akceptuję regulamin.

Regulamin sklepu rudalama.pl


§1
    

1. Sklep internetowy rudalama.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego regulaminu.
2. Sklep działa pod adresem http://www.rudalama.pl i jest własnością firmy Mage Studio Aleksandra Geniusz-Włodarczyk, z siedzibą w Wołczkowie, 72-003, ul. Jesienna 11. Numer NIP 851-261-12-77, Regon 321-265-738.

§2
Podstawowe pojęcia
1. Sklep - sklep internetowy działający pod adresem: www.rudalama.pl prowadzący sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu;
2. Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
3. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie;
4. Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i inne dostępne funkcjonalności.

§3

Zamówienia i dostawa
1. Zamówienia mogą być składane przez stronę internetową Sklepu.
2. Towary prezentowane na stronie sklepu internetowego stanowią ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 
3. Zawierając umowę ze Sklepem Klient akceptuje Regulamin Sklepu.
4. Ceny zamieszczane przez w Sklep są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny towarów nie uwzględniają odpłatności za dostawę. Wysokość kosztów przesyłki dostępna jest w zakładce „Koszty dostawy”.
5. Dostępne formy płatności są wskazane w zakładce „Formy płatności”.  
6. Cena jest wiążąca w momencie zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z ust.2.
7. Zapłata za towar i przesyłkę jest warunkiem wydania towaru. Brak płatności w ciągu 10 dni roboczych powoduje anulowanie zamówienia. 
8. Czas wysyłki zamówienia wynosi 2-3 dni robocze od daty zaksięgowania wpłaty za zamówienia. Sklep zastrzega sobie przedłużenie tego terminu do maksymalnie 7 dni roboczych w wyjątkowych sytuacjach, o których poinformuje Klienta.
9. Możliwy jest również odbiór osobisty zamówionego towaru. Taka forma realizacji zamówienia wymaga wcześniejszego uzgodnienia ze Sklepem.
10. Na żądanie Klienta zostanie wystawiona faktura VAT.
11. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem, która uniemożliwia realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu, lub skutkuje brakiem możliwości zrealizowania zamówienia w całości, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma w tej sytuacji możliwość częściowej realizacji lub rezygnacji z całości zamówienia.
12. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych zgodnie z odrębnymi regulaminami promocji lub zasadami uwidocznionymi dla wybranych produktów. Akcje promocyjne nie wpływają na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą obowiązywania promocji. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
13. W momencie odbioru przesyłki Klient powinien sprawdzić czy opakowanie z przesyłką nie zostało naruszone. W przypadku podejrzenia możliwości uszkodzenia przesyłki przez Dostawcę, należy w obecności pracownika firmy przewozowej przesyłkę otworzyć i sprawdzić, czy zamówiony towar nie został uszkodzony, oraz czy jego zawartość jest zgodna z zamówieniem.
14. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy w obecności przedstawiciela Dostawcy spisać stosowny protokół oraz niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sklep.


§4
Terminy realizacji
        1.    Planowany czas realizacji zamówienia jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania paczki ze Sklepu przewoźnikowi realizującemu dostawę.
        2.    W przypadku innej formy płatności niż pobranie, termin realizacji zamówienia liczony jest od daty zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu lub autoryzacji transakcji.

§5
Reklamacje
        1.    Wszelkie reklamacje w zakresie zrealizowanych dostaw należy zgłaszać pisemnie na adres Sklepu podany w §1 ust.2 regulaminu lub na adres poczty elektronicznej sklep@rudalama.pl powołując się na numer zamówienia.
        2.    W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności, przesyłką pocztową ekonomiczną na swój koszt. W przypadku uznania reklamacji koszty tej przesyłki są zwracane.
        3.    Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych na koszt Sklepu i za pobraniem.
        4.    Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty zwrotu towaru wraz z opisem jego niezgodności.
        5.    W przypadku uznania reklamacji koszty przesłania towaru wolnego od wad ponosi Sklep.
        6.    Wadliwe ustawienia komputera, monitora i innego sprzętu elektronicznego prezentującego ofertę Sklepu, powodujące błędne wyświetlenie informacji o towarach, w szczególności kolorów, nie stanowią podstawy do reklamacji.

§6
Odstąpienie od umowy i zwrot towarów

1. Zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 827) Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w okresie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia drogą mailową lub pocztową przed jego upływem.
2. Warunkiem skutecznego odstąpienia od umowy jest przesłanie w terminie wskazanym w ust. 1 oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia Klient otrzyma drogą mailową po wcześniejszym kontakcie ze sklepem.
3. Zwracany produkt musi być kompletny i nie może nosić śladów użycia czy uszkodzenia.
4. Towar należy odesłać na adres Sklepu w nienaruszonym, oryginalnym opakowaniu, wraz z całą zawartością w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.
5. Sklep w ciągu 3 dni od daty otrzymania zwróconego towaru przesyła na adres poczty e-mail Klienta potwierdzenie otrzymania zwróconych produktów i dokonuje zwrotu kosztu zwróconych produktów na wskazany numer rachunku bankowego Klienta w ciągu 7 dni, w przypadku stwierdzenia spełnienia warunków §6 ust. 3 i 4.

§7
 
Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie dla celów realizacji zamówienia.
2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem do tego uprawnionych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Administratorem danych osobowych Klientów jest Aleksandra Geniusz-Włodarczyk prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Wołczkowie, 72-003, ul. Jesienna 11, posiadający nr NIP 851-261-12-77 i Regon 321-265-738.
4. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
5. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
§8
Postanowienia końcowe
 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
3. Podstawę stosunków Sklepu z Klientem, przed zawarciem umowy oraz do zawarcia i wykonania umowy, stanowi prawo Rzeczypospolitej Polskiej. W relacjach Sklepu z Klientem stosuje się język polski.
4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem umowy pomiędzy Sklepem a  Klientem jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Klienta.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).